Webshop voor truckcomponenten

Algemene Voorwaarden

 

1.     Algemeen

1.1.         De Webshop voor truckcomponenten (Webshop) wordt geëxploiteerd door:

 

Hyva International BV (Hyva)

 

Anthonie van Leeuwenhoekweg 37       

2408 AK Alphen aan den Rijn    

Nederland

 

KvK-nummer: 28056017

Btw-nummer: NL800932870B01

 

1.2.         De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, overeenkomsten die daarop betrekking hebben, wijzigingen daarvan en aanvullingen daarop, die tussen Hyva en haar klanten (Klant) worden gesloten via de Webshop op de website www.truck-components.nl (Website). Hyva erkent de voorwaarden van de Klant niet tenzij Hyva uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met deze voorwaarden.

 

1.3.         Door het openen van een account (Account), het plaatsen van een bestelling (Order) of registratie voor de nieuwsbrief (Nieuwsbrief) via de Website worden Klanten geacht de Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

 

1.4.         Vanwege de aard van de producten die via de Webshop (Producten) worden verkocht, worden de meeste Klanten beschouwd als zakelijke klanten, d.w.z. natuurlijke personen die in het kader van hun economische activiteit (handel, bedrijf, ambacht, vrij beroep) of rechtspersonen (Zakelijke klanten) uit hoofde van hun beroep handelen. Indien Klanten consument zijn in de zin van toepasselijk recht, d.w.z. zij handelen buiten het kader van hun economische activiteit (handel, bedrijf, ambacht, vrij beroep) (Consument), zijn naast deze Algemene Voorwaarden ook beschermingen van toepassing die zijn gebaseerd op de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming.

 

1.5.         Documentatie, tekeningen, specificaties, gewicht en verrichte prestaties in de Webshop dienen te worden gezien als algemene indicaties en zijn op geen enkele wijze bindend voor Hyva.

 

 

2.   Accountregistratie

 

2.1.         Om Producten via de Webshop te bestellen, moeten Klanten vooraf of op het moment van het plaatsen van een Order online een Account registreren. Hyva behoudt zich het recht voor om uitsluitend Klanten te registeren die statutair zijn gevestigd in de Benelux.

 

2.2.         Om zich te registreren moeten Klanten drie stappen volgen: (1) online invullen van het aanmeldingsformulier, (2) klikken op de "Registreren" en (3) bevestigen van het voornemen om een Account aan te maken door op de bevestigingslink te klikken die automatisch wordt verstuurd naar het e-mailadres dat door een Klant wordt verstrekt.

 

2.3.         Bij registratie vooraf hoeven Klanten alleen hun e-mailadres en wachtwoord op te geven. Indien zij zich op het moment van het plaatsen van een Order registreren, zijn zij verplicht aanvullende informatie te verstrekken die nodig is voor het verwerken van een Order: registratienummer, naam en achternaam / bedrijfsnaam, adres (straat, huisnummer / flatnummer, postcode, plaats, land), e-mailadres, telefoonnummer. Zakelijke klanten zijn ook verplicht om het fiscaal identificatienummer te verstrekken.

 

2.4.         Accountregistratie is gratis. Het account blijft twee jaar actief nadat de laatste keer is ingelogd. Klanten kunnen het Account te allen tijde verwijderen door Hyva hiertoe een verzoek te sturen via hyvanederland@hyva.com.

 

 

3.     Order plaatsen

 

3.1.         Om een Order via de Webshop te plaatsen, moeten Klanten drie stappen doorlopen: (1) toevoegen van het Product aan het elektronische mandje; (2) invullen van het bestelformulier en (3) klikken op het veld “Bestelling met de verplichting om te betalen”.

 

3.2.         Nadat Klanten een Order hebben geplaatst, zal Hyva ontvangst van de Order onmiddellijk bevestigen door het sturen van een ontvangstbevestiging naar het e-mailadres dat bij het plaatsen van de Order is opgegeven. Deze e-mail betekent niet dat de Order is geaccepteerd, maar dient ter informatie aan de Klant.

 

3.3.         Orders kunnen ook worden geplaatst door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Hyva:

+31 (0)172 - 42 36 37

hyvanederland@hyva.com

3.4.         De Order wordt geacht te zijn geaccepteerd en wordt bindend voor de tussen partijen gesloten verkoopovereenkomst nadat de Klant een andere e-mail heeft ontvangen waarin acceptatie is bevestigd (Orderbevestiging). Hyva zal zich inspannen om de Order zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan 10 werkdagen na ontvangst te bevestigen.

 

4.     Annulering van de Order

4.1.         De Order wordt bindend voor alle partijen zodra de Klant de Orderbevestiging van Hyva heeft ontvangen. Vanaf dat moment kunnen Zakelijke klanten de Order niet meer annuleren en zich niet meer uit de transactie terugtrekken. Consumenten kunnen te allen tijde hun Order annuleren en zich binnen 14 werkdagen uit de transactie terugtrekken; deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de Producten en door Hyva daarover schriftelijk in kennis te stellen. In dat geval zal Hyva de volledige prijs van de Producten binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde Producten restitueren.

 

4.2  Artikel 4.1 is niet van toepassing op de verkoop aan Consumenten in geval van:

 

·       Producten waarvan de prijs afhankelijk is van veranderingen op de financiële markt waarop Hyva geen invloed heeft;

 

·       Producten die zijn geproduceerd volgens de specificaties van de Consument of;

 

·       Producten die duidelijk een persoonlijk karakter hebben;

 

·       Producten vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd.

 

 

4.2.         Consumenten dienen Hyva per e-mail te informeren over annulering of intrekking en Producten te retourneren indien deze reeds zijn ontvangen. In dit geval dienen Consumenten de instructies van Hyva met betrekking tot de wijze van retournering van Producten op te volgen. Producten moeten in dezelfde staat waarin ze zijn ontvangen onmiddellijk worden geretourneerd nadat de retourinstructies zijn verstrekt, voor rekening en risico van de Consument. Klanten zijn wettelijk verplicht Producten redelijk te verzorgen terwijl deze in het bezit zijn van de Klant. Indien een Klant deze verplichting niet nakomt, kan Hyva tegenover een Klant een vorderingsrecht hebben op schadevergoeding.

 

5.     Prijs en betaling

 

5.1.         De prijzen in de Webshop zijn in EURO en zowel de netto- als de brutoprijs is aangegeven. De totaalprijzen, inclusief gedetailleerd overzicht van de productprijs, belastingen, leveringskosten en eventuele andere toepasselijke kosten, bijvoorbeeld verzekering, worden weergegeven op het moment dat de Klant de Order plaatst.

 

5.2.         Prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar wijzigingen hebben geen invloed op Orders waarvoor Hyva reeds een Orderbevestiging heeft verstuurd.

 

5.3.         Klanten kan een van de volgende betaalmethoden worden aangeboden:

 

·       Bankoverschrijving. Bankoverschrijving dient te gebeuren binnen 15 kalenderdagen na de datum van de Orderbevestiging. De prijs wordt geacht te zijn betaald wanneer het bedrag op de bankrekening van de Hyva is bijgeschreven;

·       Creditcard na Orderbevestiging.

 

5.4.         Voor alle transacties via de Webshop verstrekt Hyva een factuur.

 

 

6.     Leveringen

 

6.1.         De Producten kunnen uitsluitend worden geleverd op het grondgebied van Nederland, België en Luxemburg.

 

6.2.         Hyva is niet verplicht de Producten te leveren of te overhandigen indien de Producten niet zijn betaald. In ieder geval gaat de eigendom van de producten pas over op Klanten nadat Hyva volledige betaling van alle verschuldigde bedragen, inclusief leveringskosten, heeft ontvangen. Dit eigendomsvoorbehoud strekt steeds tot zekerheid van Hyva-vorderingen op Klanten. Hyva is gerechtigd de geleverde Producten terug te halen indien Klanten niet aan hun verplichtingen voldoen. Indien de eigendom van de Producten nog moet worden overgedragen, zijn Klanten niet gerechtigd deze Producten aan derden over te dragen, noch deze te vervreemden, uit te lenen, in ruil, in consignatie of als onderpand te geven, of anderszins te vervreemden. Indien Producten van Hyva kunnen worden geïntegreerd in een grotere eenheid van producten en als hoofdonderdeel kunnen worden beschouwd, dienen Klanten de eigendom aan Hyva over te dragen in een verhouding tot de waarde van deze producten. Totdat volledige betaling tot stand is gekomen, moeten Klanten de Producten zorgvuldig behandelen en deze voor eigen kosten adequaat verzekeren tegen verlies en schade en tegen vervangingswaarde. In geval van beslag of faillissement zijn Klanten verplicht de deurwaarder en/of curator op de hoogte te stellen van de eigendom van Hyva van de betreffende Producten.

 

6.3.         Levertijden vermeld in de Productbeschrijvingen op de website, Orderbevestiging of anderszins, zijn altijd zonder garantie en zijn nooit wettelijk bindend. Hyva zal er alles aan doen om de overeengekomen levertijden zo nauwkeurig mogelijk na te komen en zal Klanten onmiddellijk informeren over de verwachte nieuwe leverdatum. Overschrijding betekent echter niet dat Hyva in verzuim is en geeft Klanten geen recht op schadevergoeding.

 

6.4.         De geschatte leverkosten zijn vermeld op het informatietabblad op de Website. De definitieve leverkosten worden aangegeven wanneer een Klant de Order plaatst.

 

6.5.         Producten worden afgeleverd door een koeriersdienst die door Hyva wordt geregeld en waarvan de kosten voor de Klant zijn.

 

7.     Retournering van ongevraagde of beschadigde Producten

 

7.1.         Indien ontvangen Producten niet overeenkomen met wat een Klant heeft aangevraagd of wanneer deze beschadigd zijn tijdens door Hyva verzorgde levering, zijn Klanten gerechtigd Producten af te wijzen. In dit geval dienen Klanten Hyva hierover zo spoedig mogelijk na ontvangst van de Producten te informeren, echter uiterlijk binnen 7 werkdagen voor Zakelijke Klanten en 2 maanden voor Consumenten, door Hyva een e-mail te sturen op hyvanederland@hyva.com. Hyva zal op de e-mail reageren en instructies geven over de wijze waarop de Producten kunnen worden geretourneerd. Producten moeten onmiddellijk na het verstrekken van de retourinstructies op kosten van Hyva worden geretourneerd en wel in dezelfde staat waarin zij zijn ontvangen.

 

7.2.         Nadat Hyva de aanvaarding van de afwijzing bevestigt, zal Hyva ofwel (a) het juiste Product of een vervangend Product versturen, ofwel (b) de aanschafprijs terugbetalen.

 

8.     Retouren onder garantie

 

8.1. Voor merkproducten van Hyva Group garandeert Hyva dat de Producten gedurende twaalf (12) maanden na de datum van eerste gebruik van het product vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten, en maximaal achttien (18) maanden vanaf de fabricagedatum, onder de Garantievoorwaarden van Hyva die beschikbaar zijn op www.hyva.com. Voor andere merken kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Indien een Klant een Consument is, bedraagt de garantietermijn 24 maanden vanaf de aankoopdatum.

 

8.2.         Na het vaststellen van een gebrek stellen Klanten Hyva hiervan zo spoedig mogelijk binnen de geldende garantietermijn in kennis door een e-mail te sturen naar Hyva op hyvanederland@hyva.com of te bellen met +31 (0)172 - 42 36 37. Klanten kunnen worden verzocht het gebrekkige Product overeenkomstig de retourinstructies van Hyva aan Hyva te retourneren op het volgende adres:

 

Hyva International BV

Schiebroekseweg 22,

2661 AD Bergschenhoek

 

of ten behoeve van nader onderzoek ander bewijs te leveren, bijv. foto's.

 

8.3.         Hyva zal op korte termijn naar Klanten reageren. Hyva zal naar eigen inzicht ofwel (a) het juiste Product of een vervangend Product verzenden; ofwel (b) de aanschafprijs terugbetalen.

 

9.     Aansprakelijkheid

 

9.1.         Hyva zal redelijk vakkundig en zorgvuldig te werk gaan bij het nakomen van haar verplichtingen als verkoper.

 

9.2.         Hyva is niet aansprakelijk voor gederfde winst of andere verliezen die op het moment van acceptatie van de Order redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

9.3.         De maximale totale aansprakelijkheid van Hyva jegens de Klant is beperkt tot de prijs die voor de Producten is betaald.

 

9.4.         Hyva is aansprakelijk voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van nalatigheid van Hyva. Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit deze aansprakelijkheid uit of beperkt deze aansprakelijkheid.

 

 

10.  Nieuwsbrief

 

10.1.      Klanten kunnen zich ook abonneren op de Nieuwsbrief van Hyva door op het tabblad "Nieuwsbrief" op de Website hun e-mailadres in te voeren. Klanten kunnen zich ook op de Nieuwsbrief abonneren door bij het registreren van een Account het bijbehorende selectievakje aan te vinken.

 

10.2.      Nieuwsbrieven worden voor onbepaalde tijd kosteloos verstrekt. Klanten kunnen zich te allen tijde en zonder opgave van redenen afmelden voor de Nieuwsbrief door Hyva per e-mail een verzoek hiertoe te sturen, naar het volgende adres: hyvanederland@hyva.com.

 

11.  Gegevensbescherming

 

11.1.      Hyva verwerkt alle gegevens van Klanten in overeenstemming met ons Privacybeleid (link), de EU-AVG en de toepasselijke lokale wetgeving. 

 

 

12.  Intellectuele eigendomsrechten

 

12.1.      Klanten erkennen dat Hyva de rechtmatige eigenaar en/of licentienemer is van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de (foto's van de) merkproducten van Hyva, verpakking, de Website, teksten, handelsmerken, handelsnamen en logo's, informatie, concepten en databanken en zullen deze rechten geheel en onvoorwaardelijk respecteren. Het is Klanten niet toegestaan een van de beschermde zaken te reproduceren en/of aan het publiek ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hyva.

 

 

 

 

13.  Algemeen

 

13.1.      Op de relatie tussen partijen, waaronder deze Algemene Voorwaarden en de verkoopovereenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

 

13.2.      Hyva streeft ernaar de hoogwaardige service te leveren. Helaas doen zich soms problemen en misverstanden voor. Klanten worden aangemoedigd hun bezorgdheid te uiten door Hyva een e-mail te sturen of door te bellen met:

 

+31 (0)172 - 42 36 37

hyvanederland@hyva.com

 

Indien de geschillen niet informeel en in der minne kunnen worden opgelost, is de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd, tenzij het toepasselijke consumentenbeschermingsrecht anders bepaalt.

 

13.3.      Hyva kan de Order overdragen aan elke persoon of elke persoon vragen om enig aspect ervan uit te voeren zolang dit niet van invloed is op de uitvoering van de Order. Klanten mogen de overeenkomst met Hyva slechts overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Hyva, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

 

13.4.      Hyva is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Hyva zal in een dergelijk geval Klanten schriftelijk informeren over de wijziging. Indien Klanten niet akkoord gaan met een dergelijke wijziging van de Algemene Voorwaarden, zijn Klanten gerechtigd de overeenkomst binnen 10 dagen na ontvangst van de wijziging door middel van een schriftelijke kennisgeving op te zeggen. Indien de Klant de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigt, wordt hij geacht zonder voorbehoud met de wijziging van de Voorwaarden te hebben ingestemd.