www.TRUCK-COMPONENTS.nl WEBWINKEL Privacyverklaring

 

 

Toepassingsgebied

In deze privacyverklaring wordt allereerst beschreven hoe de Hyva Group persoonsgegevens verwerkt die zijn verzameld via www.truckcomponents.nl of die u aan ons verstrekt doordat u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Door gebruik te maken van onze website en door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, verklaart u dat u onze privacyverklaring hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat en, voor zover deze toestemming nodig is en geldig is krachtens de wetgeving, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken door ons en door derden van dergelijke persoonsgegevens, in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

Contact nemen

Deze website en webshop worden geëxploiteerd door Hyva International BV. In geval van vragen of klachten over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, of indien u een of meerdere van uw onderstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

 

E-mail: privacy@hyva.com

 

Post: Ter attentie van: AVG Proceseigenaar

 

Hyva International B.V.

Antonie van Leeuwenhoekweg 37,

2408 AK Alphen aan den Rijn,

Nederland

 

Gegevens die we over u verzamelen

Wanneer u gebruikmaakt van onze website kunnen gegevens worden verzameld over de mate en manier van uw gebruik, door middel van cookies en analytische hulpmiddelen. We verzamelen klik- en navigatiegegevens en mogelijk persoonlijk identificeerbare persoonsgegevens over u, zoals het IP-adres, cookie-id, webbrowser, land, locatie, enz. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.

 

Indien u bij ons een account aanmaakt of een verzoek, inschrijving voor de nieuwsbrief of contactformulier verzendt als onderdeel van het registratieproces, dan wordt u verzocht uw persoonsgegevens te verstrekken via een formulier. De verzamelde gegevens omvatten o.a.: naam, functie, bedrijfsnaam, factuur en levering adres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, betalingen en gegevens met betrekking tot uw zakelijke belangen.

Krachtens ons beleid wordt slechts een minimum aantal gegevens verzameld, nodig voor het uitvoeren van onze taak of van uw verzoek.

 

Hoe worden uw gegevens gebruikt?

Als wij uw persoonlijke gegevens verzamelen kunnen deze voor alle genoemde doeleinden in deze privacyverklaring worden gebruikt, of zoals aangegeven in het verzamelpunt (of zoals uit de context van de verzameling blijkt), inclusief:

·       administratie en beheer van de website inclusief:

-      rangschikken en analyseren van gebruikersgegevens

-      uw internetervaring naar wens aanpassen en de kwaliteit verhogen door content weer te geven die beter inspeelt op uw interesses

 

·       het openen en beheren van uw account

 

·       het uitvoeren van het verkoopcontract met u overeenkomstig eventuele toepasselijke servicevoorwaarden, waaronder

-      verwerken en leveren van uw bestelling

-      verlenen van de vereiste klantenservice aan u, waaronder reparatie-/garantieservice en retouren

-      uitvoeren van kredietcontroles

 

·       voor het ontwikkelen van onze website, bedrijfsactiviteiten en diensten

 

·       voor marketing, pr, promotionele activiteiten en gegevensverstrekking inzake de ontwikkelingen binnen de Hyva Group, zijn producten en services (zie Marketing, hieronder)

 

Wij beroepen ons op een of meerdere van de volgende voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

·       ons rechtmatig belang in de effectieve levering van gegevens, producten en diensten aan u en het effectief en rechtmatig functioneren van onze bedrijven (mits deze geen afbreuk doen aan uw rechten), inclusief voor de volgende doeleinden:

 

-      correspondentie en communicatie met u

-      een beter inzicht krijgen in u als klant of bezoeker

-      beheer van uw websites en voor interne werkzaamheden, waaronder probleemoplossing, testen, statistieken

-      voor marketingactiviteiten, anders dan waarvoor uw toestemming is vereist (bijvoorbeeld, marketingcommunicaties op maat of het verzenden van doelgerichte marketingberichten via sociale media en andere platforms van derden) en we hebben een “balance assessment” uitgevoerd onder de AVG om dit te bevestigen

-      voor efficiency en nauwkeurigheid en andere verbeteringen in onze databanken en systemen (bijvoorbeeld voor het combineren van systemen of het bundelen van gegevens die wij, of de ondernemingen binnen onze groep, van u bewaren)

-      ter voorkoming van fraude en andere criminele activiteiten

-      voor het uitvoeren van kredietcontroles voor financiering

-      voor netwerk- en informatiebeveiliging zodat wij stappen kunnen ondernemen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of schade, diefstal of ongeoorloofde toegang

-      om te voldoen aan een verzoek van u met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten (bijv. indien u heeft verzocht u niet te contacteren voor marketingdoeleinden, dan wordt dit geregistreerd om aan uw verzoek te voldoen)

-      om toe te zien op naleving of bescherming van onze contractuele of andere wettelijke rechten, of om gerechtelijke procedures in te stellen of te verdedigen

-      voor algemene administratie, inclusief het behandelen van vragen, klachten of vorderingen en om u serviceberichten te kunnen sturen.

 

·       om wettelijke en regelgevende verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn na te komen

·       indien u akkoord bent gegaan met de verwerking van uw persoonsgegevens voor het desbetreffende doel door uw goedkeuring te geven (zie hieronder Uw rechten met betrekking tot uw gegevens / Opzegging betreffende intrekking van uw goedkeuring)

·       Waar vereist voor de uitvoering van een contract met u, of om door u verzochte stappen te ondernemen alvorens een contract met u af te sluiten (bijvoorbeeld, voor gegevensuitwisseling over garanties/aftersales)

·       Wanneer dit van vitaal belang voor u is (bijvoorbeeld ingeval er dringende veiligheidsinstructies of productterugroepingen aan u moeten worden gemeld, of wanneer we anderszins redelijkerwijs van mening zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens eventuele schade voor u kan voorkomen of verminderen).

 

Veiligheid van persoonsgegevens

We hebben algemeen geaccepteerde normen inzake technische en operationele beveiliging toegepast om uw herleidbare persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

·       Voor het in bedrijf hebben van onze webshop en het uitvoeren van uw bestellingen maken we uitsluitend gebruik van de diensten van gerenommeerde derden

·       Toegang tot het account wordt alleen verleend nadat de persoonlijke loginnaam en het wachtwoord zijn verstrekt

·       We gebruiken SSL certificaten om de beveiliging van de transacties via onze webshop te verzekeren

·       Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot herleidbare persoonsgegevens die via de platforms of op andere wijze worden verzameld. Deze personen hebben toegezegd de vertrouwelijkheid van de gegevens te handhaven.

 

Cookies

Bekijk ons Cookiebeleid.

 

Verwerkingslocaties en overdracht aan externe serviceproviders

We kunnen uw persoonsgegevens op vertrouwelijke basis uitwisselen met bedrijven van de Hyva Group, indien nodig voor marketing, administratieve en andere bedrijfsdoeleinden. Een lijst van de landen met vestigingen van de Hyva Group is te vinden op onze website www.hyva.com.

Verder kunnen uw gegevens ook worden overgedragen aan (externe) serviceproviders om deze namens Hyva te verwerken.

Als u er bijvoorbeeld voor kiest om uw producten per post of koerier te laten afleveren, verstrekken we uw persoonsgegevens aan de gekozen vervoerder of tussenpersoon die de verzending uitvoert. Als u ermee instemt om uw ervaring op onze webshop te beoordelen, zullen daarnaast enkele van uw gegevens ook aan de externe marktonderzoeker worden verstrekt. Persoonsgegevens worden overgedragen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, voor de onder Gebruik van persoonsgegevens, hierboven, genoemde gebruiksdoelen, voor het beheer en onderhoud van de platforms en aanverwante systemen, en/of andere interne of administratieve doeleinden. Er kunnen ook persoonsgegevens worden overgedragen aan externe serviceproviders van identiteitsbeheer, hosting en beheer van websites, gegevensanalyse, gegevensback-up, beveiligings- en opslagdiensten.

 

Andere vermeldingen

Ook in de volgende gevallen kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt:

·       wanneer u hier uitdrukkelijk om vraagt

·       indien nodig voor levering van publicaties of referentiemateriaal op uw verzoek

·       zoals anderszins is vastgelegd in deze privacyverklaring.

Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende en andere overheidsinstanties, beroepsorganisaties en andere derden, zoals vereist in en/of in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Met inbegrip van bekendmaking buiten het land waar u gevestigd bent. Hyva kan ook gebruikmaken van uw persoonsgegevens en deze herzien om vast te stellen of bekendmaking is vereist of toegestaan.

 

Wat gebeurt er als ons bedrijf wordt overgenomen?

Het is mogelijk dat we de zeggenschap over al onze activiteiten of een deel van onze activiteiten verkopen en/of overdragen. Eventuele persoonsgegevens die u hebt verstrekt zullen, wanneer dat voor enig deel van onze activiteiten die worden overgedragen van belang is, samen met dat deel worden overgedragen en het is de nieuwe eigenaar of de partij die zeggenschap heeft verkregen toegestaan, in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring, die gegevens uitsluitend te gebruiken voor de exacte doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk werden verzameld.

 

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

 

Uw persoonsgegevens zullen zo lang als wij ze nodig hebben in onze systemen worden bewaard, gelet op het doel waarvoor ze zijn verzameld, of zoals wettelijk is voorgeschreven, of voor vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Contactgegevens (zoals informatie met betrekking tot verzendlijsten) worden bewaard tot de gebruiker zich afmeldt of vraagt om verwijdering van die gegevens.

 

 

Marketing

Indien het wettelijk verplicht is om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen voor het aanbieden van marketingmateriaal, ontvangt u dit uitsluitend als u hiervoor toestemming heeft verleend. In alle andere gevallen beroepen wij ons op ons rechtmatig belang om de relatie met bestaande klanten verder te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien als rechtsgrondslag om contact met u op te nemen.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Mogelijk heeft u krachtens lokaal recht bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u hebben. In het bijzonder kunnen de volgende rechten voor u gelden:

·       verzoeken om een bevestiging of wij persoonlijke gegevens van u verwerken en vragen om een kopie van die gegevens

·       vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben te updaten, of gegevens die u onjuist of onvolledig acht te corrigeren

·       vragen om persoonsgegevens die wij van u hebben te wissen, of de manier waarop wij dergelijke gegevens gebruiken te beperken

·       bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

·       op elk gewenst moment intrekken van uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens (voor zover de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming en toestemming de enige geoorloofde basis is voor verwerking)

·       ons vragen om een kopie van deze gegevens te verschaffen, in gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm (wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of nodig is in verband met uw contract).

Indien u deze rechten wilt uitoefenen of wilt weten of deze rechten voor u gelden, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende adres privacy@hyva.com.

 

Uitschrijven

Indien u zich wilt uitschrijven voor direct marketing waarvoor u eerder had gekozen (bijvoorbeeld verzendlijsten of inschrijvingen) lees en volg dan de aanwijzingen vermeld in de desbetreffende delen van de platforms of in de relevante berichten aan u. Als u geen e-mails of marketingberichten meer van ons wilt ontvangen, dan kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via privacy@hyva.com met het verzoek deze berichten te beëindigen.

 

Koppelingen naar derden

De website kan ook links bevatten naar websites, toepassingen en platforms van sociale media die niet door Hyva worden gecontroleerd en die niet onder privacypraktijken van Hyva opereren. Wanneer u naar platforms van derden wordt geleid, zijn de privacypraktijken van Hyva niet langer van toepassing. We raden u aan het privacybeleid van derden te raadplegen, voordat u herleidbare persoonsgegevens verstrekt.

 

Recht op indienen klacht

U kunt een klacht indienen bij de AVG-proceseigenaar of uw plaatselijke egevensbeschermingsregulator, als u bezorgd bent over de manier waarop uw persoonsgegevens zijn verkregen of gebruikt. Raadpleeg de website van de regulator voor meer details. U kunt contact opnemen met onze AVG-proceseigenaar voor hulp bij het vinden van de regulator. Alvorens over te gaan tot bemiddeling, kan de regulator u adviseren stappen te ondernemen om de zaak met de Hyva Group op te lossen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan op elk moment worden gewijzigd door publicatie van een herziene versie. De nieuwe gewijzigde of herziene privacyverklaring zal van kracht zijn vanaf de herzieningsdatum. Daarom raden wij u aan deze privacyverklaring periodiek te controleren om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw gegevens beschermen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27 Augustus 2020.